سیم و کابل ایوان

استاندارد:  ISIRI(607)53.71c

ولتاژ اسمی: ۳۰۰/۵۰۰v  &   ۴۵۰/۷۵۰v

ساختمان: هادی ازجنس مس به هم تابیده نرم

عایق: از جنس PVC

غلاف: ازجنسPVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی.