سیم مفتول

استاندارد: ISIRI(607)01/05 IEC 502

ولتاژ اسمی:   450/750v   &  300/500 v

ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم

موارد مصرف: در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی
ا
ز بکار بردن به طور مستقیم در زیر گچ خودداری شود.