استاندارد: ISIRI (607) 53 . 71c

ولتاژ اسمی: 300/500V . 450/750 V

ساختمان: هادی ازجنس مس به هم تابیده نرم

عایق: از جنس PVC

غلاف: ازجنسPVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی.