کابل جوش

استاندارد: ISIRI 196, IEC 1926

ولتاژ اسمی:  450/750v

ساختمان: هادی از جنس مس تابیده نرم

عایق: از جنس PVC