استاندارد: هادی ISIRI 3084

سیم های زیره: ISIRI607 01,607-05

ولتاژ اسمی: 300/450v 

ساختمان: هادی از جنس مس تک رشته نرم شده

عایق: ازجنسPVCدررنگ های مختلف

غلاف: ازجنس PVC برنگ سفید

موارد مصرف: برای نصب ثابت در داخل ساختمان هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است.